1. اخبار و اطلاعیه ها
Prev Next
  1. برنامه کلاسهای آموزش آنلاین
روانشناسي تحولي(رشد) 2
فلاح-فریده 10-8
ورود به کلاس
روانشناسي فيزيولوژيک
اسماعيل نيا-محمدرضا 12-10
ورود به کلاس
آسيب شناسي اجتماعي
اسماعيل نيا-محمدرضا 14-12
ورود به کلاس
انديشه اسلامي 2
نیازآذری-شیرزاد 17-15
ورود به کلاس
انديشه اسلامي 1
نیازآذری-شیرزاد 19-17
ورود به کلاس
متون روانشناسي به انگليسي 2
اسماعيل نيا-محمدرضا 10-8
ورود به کلاس
آسيب شناسي رواني 1
فلاح-فریده 12-10
ورود به کلاس
دانش خانواده
اصغری-آلاله 19-17
ورود به کلاس
شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار
دوستی-یارعلی 10-8
ورود به کلاس
اصول روانشناسي باليني
دوستی-یارعلی 12-10
ورود به کلاس
روش تحقيق (کمي و کيفي)
دوستی-یارعلی 14-12
ورود به کلاس
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2
خالقی-محمد 10-8
ورود به کلاس
روش تحقيق در مديريت
فريدوني-خديجه 12-10
ورود به کلاس
مديريت استراتژيک
فريدوني-خديجه 15-12
ورود به کلاس
تحقيق در عمليات 2
فلاح نجف آبادي-حامد 17-15
ورود به کلاس
روابط صنعتي
فلاح نجف آبادي-حامد 19-17
ورود به کلاس
مباحث اساسی در روانشناسی
نورالهی-حسن 10-8
ورود به کلاس
جامعه شناسی
کاظمی 12-10
ورود به کلاس
فارسی عمومی
واگذاری-سپیده 15-13
ورود به کلاس
دستور و نگارش 1
جولائی-زهره 12-8
ورود به کلاس
آمار استنباطی پیشرفته
ساداتی-سیدحسن 17-15
ورود به کلاس