گروه زبان انگلیسی

کادر علمی:

 

زهره جولایی

 

سحر یعقوب زاده

 

کاظم پور محمد

 

ساناز فغانی

 

اختر فولادی

 

زهرا مرادی مومجی