پیرو درخواست مکرر دانشجویان برای آخرین بار امکان انتخاب واحد بدون جریمه در روز پنجشنبه مورخ ۳ اسفندماه فراهم گردیده است. مراتب جهت اطلاع به حضور دانشجویان ارسال می گردد.