دانشگاه چهارشنبه ۱۹ و پنجشنبه ۲۰ بهمن تعطیل می باشد

 

🔴 اطلاعیه


دانشگاه روزهای چهارشنبه ۱۹ و پنجشنبه ۲۰ بهمن تعطیل می باشد