مراحل تعیین استاد راهنما

مراحل تعیین استاد راهنما

1- دانشجو موظف است در ابتدای نيمسال دوم تحصيلی، استاد راهنمای خود را انتخاب كند.

2- استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد به پیشنهاد دانشجو (تکمیل فرم تعیین استاد راهنما و ارائه به واحد تحصیلات تکمیلی) و با تائید شورای تحصیلات تکمیلی تعیین  می شود.

3- استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تائید شورای تحصیلات تکمیلی انتخاب می شود.

تذکر 1:

دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کند.

تذکر 2:

ثبت پیشینه (استعلام عنوان پایان نامه مبنی بر عدم تکراری بودن) و دریافت تاییدیه از استاد راهنما و مدیر گروه می بایست بعد از تصویب پروپوزال در گروه مربوطه       صورت پذیرد.

لینک سامانه پیشینه پژوهش:  http://pishine.irandoc.ac.ir

 

تذکر 3:

ثبت پیشینه در سامانه مربوطه و دریافت امضا و تاییدیه استاد راهنما و مدیر گروه برعهده دانشجو می باشد.

 تذکر 4:

دانشجویانی که دریافت پیشینه پژوهش را با تاخیر انجام دهند، کلیه متعاقبات آن برعهده دانشجو می باشد.

تذکر 5:

دانشجویانی که برگه پیشینه پژوهش با امضا استاد راهنما و مدیر گروه را تحویل واحد تحصیلات تکمیلی ندهند، مجاز به انجام مابقی امور مربوط به پایان نامه حتی دفاع از پایان نامه خود نخواهند بود.