نوزدهمین جلسه کتابخوانی


 

نوزدهمین جلسه کتابخوانی با موضوع

 

بررسی تاریخ اروپا از آغاز (دوران کلاسیک باستان) تا به امروز (دوران جدید یا مدرن)

 

در روز سه شنبه مورخ 96/8/2 ساعت ۱۱:۴۵ در سالن همایش برگزار گردید