گروه عمومی

کادر علمی:

 

ابوالقاسم قربانی پاشاکلایی

 

احسان اسماعیلی

 

مصطفی باقری

 

اکبر جولایی

 

زینب گرائیلی

 

منوچهر زمانی

 

جواد ورداسبی

 

فاطمه نصرتیان

 

مهری ولیان

 

مریم زاغی ساروکلائی

 

سپیده واگذاری

 

زهرا درواج