برگزاری انتخابات انجمن علمی گروه حقوق، روانشناسی، حسابداری، مدیریت

photo 2018-11-17 13-09-12
photo 2018-11-20 11-44-05
photo 2018-11-21 23-21-54