گروه اقتصاد

کادر علمی:

 

دکتر مجتبی احسانی (سرپرست موسسه)

 

دکتر قاسم نوروزی

 

دکتر محمد دومهری

 

نادیا گوران

 

شهربانو قلندری