کد رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد موسسه فروردین سال ۱۴۰۰

 

◀️ کد رشته محل های مقطع کارشناسی ارشد موسسه فروردین

 

۱۳۵۲۵ - حقوق خصوصی (کد ضریب ۱)

۱۳۵۹۵ - حقوق بین الملل (کد ضریب ۲)

 

۱۴۲۵۶ - روان شناسی عمومی (کد ضریب ۱)

۱۴۴۶۹ - روان شناسی تربیتی (کد ضریب ۶)

 

۱۴۶۴۳ - حسابداری (کد ضریب ۱)

۱۴۷۰۰ - حسابرسی (کد ضریب ۲)

 

۱۵۰۹۴ - مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (کد ضریب ۱)

۱۵۱۳۲ - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل (کد ضریب ۱)

۱۵۱۷۴ - مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک (کد ضریب ۱)

۱۵۱۷۸ - مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی (کد ضریب ۱)

۱۵۵۸۸ - مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات (کد ضریب ۳)

۱۵۷۴۸ - مدیریت مالی (کد ضریب ۶)

۱۵۷۶۹ - مالی گرایش بانکداری (کد ضریب ۶)