چاپ مقالات اساتید و دانشجویان در نشریات علمی-پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی

به استحضار کلیه اساتید و دانشجویان می رساند:

طبق مذاکره ای که با دانشگاه علامه طباطبائی بعمل آمده، این دانشگاه آمادگی خود را جهت چاپ مقالات اساتید و دانشجویان در نشریات علمی- پژوهشی خود در حوزه های مختلف اعلام نموده است. شایان ذکر می باشد دسترسی بدون محدودیت به همه نشریات از طریق آدرس  http://journals.atu.ac.ir  امکان پذیر است.

ردیف

عنوان نشریه

آدرس وبگاه

1

Issues in Language Teaching

http://ilt.atu.ac.ir/

2

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

http://qjsd.atu.ac.ir/

3

پژوهش حقوق خصوصی

http://jplr.atu.ac.ir/

4

پژوهش حقوق عمومی

http://qjpl.atu.ac.ir/

5

پژوهشنامه اقتصادی

http://joer.atu.ac.ir/

6

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران

http://jiee.atu.ac.ir/

7

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

http://rjsw.atu.ac.ir/

8

پژوهشهای اقتصادی ایران

http://ijer.atu.ac.ir/

9

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

http://rctall.atu.ac.ir/

10

پژوهش های راهبردی سیاست

http://qpss.atu.ac.ir/

11

حکمت و فلسفه

http://wph.atu.ac.ir/

12

دو فصلنامه دانش های بومی ایران

http://qjik.atu.ac.ir/

13

دولت پژوهی

http://tssq.atu.ac.ir/

14

روانشناسی افراد استثنایی

http://jpe.atu.ac.ir/

15

علم زبان

http://Is.atu.ac.ir/

16

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

http://qccpc.atu.ac.ir/

17

فصلنامه اندازه گیری تربیتی

http://jem.atu.ac.ir/

18

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

http://jclr.atu.ac.ir/

19

فصلنامه روان شناسی تربیتی

http://jep.atu.ac.ir/

20

فصلنامه علوم اجتماعی

http://qjss.atu.ac.ir/

21

متن پژوهی ادبی

http://ltr.atu.ac.ir/

22

مطالعات تجربی حسابداری مالی

http://qjma.atu.ac.ir/

23

مطالعات رسانه های نوین

http://nms.atu.ac.ir/

24

مطالعات روان شناسی بالینی

http://jcps.atu.ac.ir/

25

مطالعات مدیریت بهبود و تحول

http://jmsd.atu.ac.ir/

26

مطالعات مدیریت صنعتی

http://jims.atu.ac.ir/

27

مطالعات مدیریت گردشگری

http://tms.atu.ac.ir/

معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی فروردین