نحوه واکسیناسیون دانشجویان

📢اطلاعیه

با توجه به آغاز فرآیند واکسیناسیون دانشجویان گرامی، دانشجویان ارشد ورودی ۹۹، رشته های حقوق ( بین الملل و خصوصی)، حسابداری و حسابرسی فردا با در دست داشتن اصل کارت ملی و کارت دانشجویی در موسسه حضور یابند.
سایر دانشجویان نیز منتظر اگهی های بعدی جهت تزریق باشند تا بترتیب اولویت فراخوان لازم صورت پذیرد.