زمان انجام حذف و اضافه و انتخاب واحد مجدد پنجشنبه ۲۶ بهمن الی جمعه ۲۷ بهمن می باشد