گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کادر علمی:

 

محمد درگاهی

 

رحمانعلی حق شناس

 

مرضیه لشتو آقایی

 

سحر گرائیلی

 

مائده خنار ملک خیلی