فرم های مربوطه

فرم تعیین استاد راهنما

Word

PDF

 

طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال)

Word

PDF

 

الگوی نگارش طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال)

Word

PDF

 

الگوی نگارش پایان نامه

Word

PDF

 

فرم درخواست دفاع از پایان نامه

Word

PDF

 

فرم تعهد نامه اصالت پایان نامه

Word

PDF