نشريه شماره ١٠

◀️ حضور تمامي اساتيد و دانشجويان محترم

فصلنامه پرتو فروردين پس از توقف چند ماهه به دليل وجود كرونا و غير حضوري شدن مراكز آموزشي اين افتخار را دارد كه نشريه شماره ١٠ خود را به شكل مجازي در اختيار فرهنگ دوستان و جامعه دانشگاهي قرار دهد.
اساتيد و دانشجويان محترم با مراجعه به سايت موسسه آموزش عالي فروردين مي توانند از مطالب نشريه بهره مند گردند.

معاونت پژوهش و فناوري