گروه ریاضی

کادر علمی:

 

سید محمد خالقی

 

بهداد اسدی