جزوات آموزشی

آموزش زبان انگلیسی: دانلود 1   دانلود 2

 

حسابداری: دانلود 1   دانلود 2

 

حقوق: دانلود 1   دانلود 2

 

روانشناسی: دانلود 1    دانلود 2

 

کامپیوتر و ICT: دانلود 1    دانلود 2

 

مدیریت: دانلود

 

کاردانی امور بانکی: دانلود

 

کاردانی مدیریت بازرگانی: دانلود

 

کارشناسی مدیریت بازرگانی: دانلود

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی: دانلود

 

کارشناسی مدیریت صنعتی: دانلود

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی: دانلود

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه: دانلود

 

دروس عمومی: دانلود

 

اقتصاد: دانلود