تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95

 نیمسال اول

 انتخاب واحد

95/06/15 الی 95/06/18

 شروع کلاسها

 95/06/27

 حذف و اضافه

 95/06/31 الی 95/07/01

 حذف تکدرس و اعلام حذف  توسط استاد

 95/09/28 الی 95/09/30

 پایان کلاس

95/10/16

 امتحانات

 95/10/18 الی 95/10/30

 نیمسال دوم

 انتخاب واحد

95/11/09 الی 95/11/11

 شروع کلاسها

 95/11/16
 حذف و اضافه  95/11/23 الی 95/11/25

 حذف تکدرس و اعلام حذف  توسط استاد

95/02/26 الی 95/02/28

 پایان کلاس

 96/03/11

 امتحانات

 96/03/17 الی 96/03/31

دوره تابستان

 انتخاب واحد

96/04/13 الی 96/04/15

 شروع کلاسها

96/04/21

 پایان کلاس

 96/05/31

امتحانات

96/06/04 الی 96/06/09